Cieľ výchovného programu

Podpora učiteľov

Poskytnúť triednemu učiteľovi priestor lepšie spoznať žiakov a ukázať spôsoby, ako s triedou alebo problémovými žiakmi pracovať.

Spolupráca v triede

Prispieť k stmeleniu triedneho kolektívu.

Prevencia

Podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, záškoláctva, agresivity, užívania návykových látok a pod.).

Sebapoznanie

Podporiť hľadanie identity mladého človeka v dnešnom svete, spoznávanie svojej osobnosti a životnej situácie, sebaprijatie a otváranie nových obzorov, pomôcť získavať a udržať si osobnostnú integritu.

Osobný rast

Podporiť rozvoj ich predností a silných stránok a zároveň pracovať s ich slabosťami a nedokonalosťami.

Vzťahy

Podporiť rozvoj sociálnych zručností, rozvoj komunikačných zručností, schopnosti spolupracovať, riešiť konflikty, budovať kvalitné medziľudské vzťahy.

Zodpovednosť

Privádzať mladého človeka k utváraniu vlastného názoru a ochote prijať zodpovednosť za svoj život.

Plánovanie budúcnosti

Pomôcť mladému človeku pri výbere povolania a pri plánovaní svojej budúcnosti. (program ``Budúcnosť``)

Najnovšie komentáre
  Archív
  Kategórie
  • Žiadne kategórie
  Latest Posts
  Categories
  • Žiadne kategórie
  Twitter
  Could not authenticate you.