Naše poslanie
Chceme skvalitniť vzdelávanie na 2.stupni základných škôl a na stredných školách. Preto realizujeme programy zamerané na rozvoj osobnosti, na prácu s triednym kolektívom a na prevenciu sociálno-patologických javov.

Vnímame potrebu venovať mládeži čas a pozornosť aj v oblasti osobného a osobnostného rozvoja, nielen vzdelania. Podporovať budovanie dobrých vzťahov medzi rovesníkmi je obzvlášť dôležité v komplikovanej dobe sociálnych médií, keď mládeži treba ukazovať cesty, ako spolu komunikovať a tráviť spoločne čas offline.

Prostredníctvom kurzov vytvárame žiakom priestor zorientovať sa v živote. Naši skúsení pracovníci s mládežou zapájajú deti do aktivít, ktoré pomáhajú k rastu ich osobnosti. Premýšľajú o svojich názoroch, slobodne sa vyjadrujú k témam, ktoré ich zaujímajú, učia sa obhajovať svoje názory pred svojimi rovesníkmi a zároveň počúvať a rešpektovať odlišné názory. Majú čas zastaviť sa, pozrieť sa na svoje problémy s odstupom, zažiť a vyskúšať si iný spôsob fungovania v triede, lepšie spoznať seba a svojich spolužiakov,  a prípadne sa rozhodnúť pre ďalší krok alebo smer v živote.

Preventívny výchovný systém

Chceme zabrániť negatívnym javom v triede skôr, ako vzniknú.

Zážitková pedagogika

Využívame metódy neformálneho vzdelávania

Program na mieru

Kurzy prispôsobujeme aktuálnym potrebám triedy.

Individuálny prístup k žiakom

Kladieme dôraz na aktívne zapájanie jednotlivcov.

Naše kurzy
Každý kurz prispôsobujeme na mieru podľa aktuálnych potrieb a problémov v triede.
Kurz
Moja trieda, moja partia!

Tento kurz je zameraný na novovznikajúce alebo už existujúce vzťahy v triede a fungovanie triedy ako jednej skupiny. Zameriava sa aj na riešenie prípadných problémov vyskytujúcich sa v kolektíve.

Kurz
Čo zo mňa raz bude?

Počas kurzu sa hlbšie zameriame na budúcnosť a na výber nasledujúceho smerovania v oblasti štúdia a i.

Kurz
Sám sebe priateľom a radcom!

Tento kurz slúži na hľadanie identity a lepšie poznanie seba samých.

Kurz
Snívam, kým príde on, môjho srdca šampión!

Na tomto kurze sa budeme venovať partnerským vzťahom, láske, rozdielom a dopĺňaniu sa medzi mužmi a ženami.

Benefity kurzov
Zlepšovanie vzťahov v triede

žiaci viac spolupracujú a podporujú sa navzájom

Lepšia komunikácia

otvorenosť, úprimnosť, zdieľanie sa rozvíja staré priateľstvá a tvorí nové.

Rozvoj potenciálu detí

sebapoznanie a sebaprijatie pomáha deťom objaviť svoje talenty a rozvíjať ich

Formovanie životných postojov a hodnôt

diskusia a reflexia je kľúčová pri budovaní charakteru

Školitelia
V našom dobrovoľníckom tíme máme psychológov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov a vysokoškolských študentov.
Referencie
Čo o nás povedali absolventi kurzov a ich triedni učitelia
Orientačné dni v číslach
10
sponzori
17
darcovia
9
projekty
8
školy
42
triedy
1081
deti

ROZVÍJAJ POTENCIÁL MLADÝCH V PETRŽALKE

Podporou nášho vzdelávacieho programu ovplyvníš výchovu a vzdelávanie nasledujúcej generácie.

Najnovšie komentáre
  Archív
  Kategórie
  • Žiadne kategórie
  Latest Posts
  Categories
  • Žiadne kategórie
  Twitter
  Could not authenticate you.