Charakteristika OD

Vytvárame žiakom priestor zorientovať sa v živote. Naši skúsení pracovníci s mládežou zapájajú deti do aktivít, ktoré pomáhajú k rastu ich osobnosti. Premýšľajú o svojich názoroch, slobodne sa vyjadrujú o témach, ktoré ich zaujímajú, učia sa obhajovať svoje názory pred svojimi rovesníkmi a zároveň počúvať a rešpektovať odlišné názory. Majú čas zastaviť sa, premýšľať, pozrieť sa na svoje problémy s odstupom a prípadne sa rozhodnúť pre ďalší krok alebo smer v živote.

Program je realizovaný tímom dobrovoľníkov formou zážitkovej pedagogiky priamo v mládežníckom stredisku. Kurzu sa zúčastňuje celá trieda spolu so svojim triednym učiteľom v trvaní 3 dní. Trieda má možnosť vopred si zvoliť program zameraný na jednu z ponúkaných tém: adaptačný kurz, sebapoznanie, vzťahy v triede, voľba povolania alebo partnerské vzťahy. Zároveň je program prispôsobený na mieru danej triede a na riešenie ich problémov.

Preventívny výchovný systém

Chceme zabrániť negatívnym javom v triede skôr, ako vzniknú.

Program na mieru

Kurzy prispôsobujeme aktuálnym potrebám triedy.

Zážitková pedagogika

Využívame metódy neformálneho vzdelávania

Individuálny prístup k žiakom

Kladieme dôraz na aktívne zapájanie jednotlivcov.

Najnovšie komentáre
  Archív
  Kategórie
  • Žiadne kategórie
  Latest Posts
  Categories
  • Žiadne kategórie
  Twitter
  Could not authenticate you.